Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden van The Color College te downloaden

Algemene voorwaarden The Color College

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw inschrijving voor een (online) cursus. Door middel van uw inschrijving via de website van The Color verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

De overeenkomst komt tot stand tussen u en The Color College VOF te Amsterdam (hierna The Color).

Artikel 1 Cursusgeld
U dient het cursusgeld voor aanvang van de (online) cursus aan The Color te betalen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Annulering van de (online) cursus is kosteloos mogelijk tot vijf werkdagen voor aanvang van de (online) cursus. Na deze periode bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Als u verhinderd bent de (online) cursus te volgen, is het cursusgeld onverminderd verschuldigd. Annuleren kan alleen per e-mail aan College@thecolor.nl onder vermelding van ‘annulering cursus’. Vervanging is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van The Color.

Artikel 2 Onvoldoende aantal inschrijvingen
Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen heeft The Color het recht de (online) cursus te annuleren tot tien werkdagen voor de beoogde datum van de (online) cursus. The Color is dan slechts gehouden het cursusgeld terug te betalen. Verdere aansprakelijkheid van The Color is uitgesloten.

Bij verhindering van de docent zal The Color haar uiterste best doen om een andere spreker voor het betreffende onderwerp te benaderen voor de beoogde cursus, dan wel zal zij haar uiterste best doen de cursus binnen een periode van een maand te doen plaatsvinden met dezelfde of een andere spreker. U heeft bij wijziging van de spreker of verplaatsing het recht de cursus kosteloos te annuleren, indien u de cursus met die docent of op de nieuwe datum niet wenst te volgen. Het cursusgeld wordt dan aan u terugbetaald. Mocht The Color niet in staat zijn de docent te vervangen of een nieuwe datum binnen 14 dagen te realiseren, dan zal de cursus worden geannuleerd en zal uw cursusgeld worden terugbetaald. The Color is in geen geval schadeplichtig.

Artikel 3 Eigendomsrechten
Op alle door The Color ter beschikking gestelde cursusmaterialen, gegevens en informatie, in welke vorm ook verstrekt, berusten de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten bij The Color c.q. de docent en/of andere door The Color ingeschakelde derden. U mag al het materiaal dat ter beschikking is gesteld voor de cursus ten eigen behoeve gebruiken. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door en/of via The Color aan u verstrekte materialen, gegevens en informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Color.

Artikel 4 Privacy
De persoonsgegevens die u verstrekt bij inschrijving voor een cursus worden door The Color vastgelegd voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door The Color worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van The Color. Hierbij tracht The Color rekening te houden met uw voorkeuren en vakgebied. Indien u geen prijs stelt op deze informatie kunt afmelden door middel van een e-mail aan College@thecolor.nl onder vermelding van ‘afmelding informatie’. The Color verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij The Color daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Bij inschrijving voor een cursus in het kader van een gecertificeerde opleiding zal The Color uw persoonsgegevens verstrekken aan de certificeringsinstelling, voor zover nodig voor het behalen van opleidingspunten.

Deelnemers aan een chatsessie tijdens een cursus geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de weergave van hun naam en voor publicatie van de door hen geleverde bijdrage tijdens chatsessies.

Klachten
Bij The Color kan een klacht worden ingediend via College@thecolor.nl onder vermelding van ‘klacht’. The Color zal binnen vijf werkdagen na indiening van uw klacht contact met u opnemen, teneinde de klacht met u te bespreken, dan wel zorg te dragen voor een schriftelijke inhoudelijke reactie op uw klacht. Waar mogelijk streeft The Color ernaar tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Wijzigingen
The Color behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. The Color raadt u aan deze algemene voorwaarden bij iedere inschrijving opnieuw te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende algemene voorwaarden.

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen ieder geschil met betrekking tot het bestaan en de geldigheid van deze algemene voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.