Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden The Color

Download de algemene voorwaarden (PDF)

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten aangegaan met Colorista X B.V., (hierna: The Color). Deze vennootschap staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 66835135 en biedt haar producten aan via één of meerdere webshops. Aan een verwijzing door koper naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door The Color is aanvaard.

1.2 Waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘koper’ wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die blijkens de opdrachtbevestiging aan The Color opdracht verleent tot het leveren van producten.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen, via haar webshop(s) gepubliceerd door The Color, kunnen slechts worden aangemerkt als een vrijblijvende uitnodiging om een bestelling te plaatsen.

2.2 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.3 The Color geeft op haar websites een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Indien The Color daarbij gebruik maakt van afbeeldingen, dan vormen deze te allen tijde een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten alsmede geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegeven producten binden The Color niet en geven koper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding. Mocht er sprake zijn van een beperkte geldigheidsduur van een aanbieding dan zal dit duidelijk worden vermeld.

2.4 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand nadat koper via de website een bestelling heeft geplaatst en The Color deze bestelling heeft aanvaard. Deze aanvaarding geschiedt middels het (automatisch) verzenden van een opdrachtbevestiging naar het door koper opgegeven e-mailadres.

Artikel 3: Levering en verzending

3.1 Alle verzendingen wordens namens The Color uitgevoerd door Montapacking fulfilment. De door koper bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk (streeftermijn: binnen 2 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen na de bestelling namens The Color bij koper afgeleverd. Wordt deze termijn overschreden dan heeft koper het recht de overeenkomst per e-mail of schriftelijk te ontbinden. Reeds verrichte betalingen worden uiterlijk 30 dagen na ontbinding door The Color aan koper gerestitueerd.

3.2 Aflevering vindt plaats op het door koper opgegeven adres. Na aflevering op dit adres is The Color niet langer aansprakelijk voor vermissing van of beschadiging aan de geleverde producten. Is koper inmiddels verhuisd of is het adres anderszins niet correct dan komt e.e.a. voor risico van koper en komen de eventuele extra afleverkosten voor diens rekening.

Artikel 4. Bedenktijd koper

4.1 Koper heeft het recht om de gesloten koopovereenkomst binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van de bestelde artikelen te herroepen. Deze herroeping dient uitdrukkelijk plaats te vinden per e-mail.

4.2. Indien koper één of meerdere geleverde producten wil retourneren, dient de klant dit via e-mail aan The Color te melden. E-mails kunnen gestuurd worden naar service@thecolor.nl. De klant dient het product na overleg met The Color naar het vastgestelde retouradres te versturen. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Alle retouren worden afgehandeld door Montapacking fulfilment.

4.3 Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft The Color de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

4.4 The Color behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te restitueren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de koper is beschadigd. Indien dit het geval is zal The Color koper hiervan via e-mail op de hoogte stellen.

Indien koper de ongeopende en ongebruikte producten binnen de vastgestelde termijn retour stuurt, krijgt hij of zij het orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van uw locatie naar het retouradres van The Color zijn voor eigen rekening van de koper.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Koper is voor de levering van de bestelde artikelen de in de opdrachtbevestiging opgenomen prijs verschuldigd.

5.2 Alle door The Color genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

5.3 De leveringskosten zijn niet bij de verkoopprijs inbegrepen. Deze kosten worden afzonderlijk opgegeven bij afrekening van het product.

Artikel 6. Betaling

6.1 Betaling van het verkoopbedrag dient te geschieden bij bestelling van het product.

6.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van (typ)fouten.

6.3 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zij tussen The Color en de klant schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 7. Reclamaties en klachten

7.1 Bij zichtbare gebreken moet koper direct doch uiterlijk binnen 8 werkdagen nadat de bestelde artikelen zijn afgeleverd per e-mail of schriftelijk reclameren, waarna de klacht direct door The Color in behandeling zal worden genomen.

7.2 Een klacht dient in de eerste instantie altijd bij The Color kenbaar gemaakt te worden door te mailen naar service@thecolor.nl.

7.3 Bij onzichtbare gebreken dient op dezelfde wijze te worden gereclameerd binnen 8 werkdagen nadat koper het gebrek heeft ontdekt danwel redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

7.4 Na verloop van gemelde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen door The Color.

Artikel 8. Garantie

8.1 Op de door The Color geleverde artikelen is uitsluitend een expliciete garantie van toepassing indien deze wordt gegeven door de producent van de geleverde artikelen.

8.2 De eventuele garantie is niet van toepassing wanneer de geleverde artikelen beschadigd zijn of anderszins niet voldoen aan de in redelijk daaraan te stellen eisen. Ook in geval van normale slijtage kan geen beroep worden gedaan op de garantiebepaling.

8.3 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht wanneer het product of de producten in kwestie gebruikt zijn op een manier die overeenkomt met het gebruik zoals weergegeven in een eventuele handleiding. Onoordeelkundig handelen sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid, exoneratie en vrijwaring derden

9.1 The Color is slechts aansprakelijk indien er sprake is van een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door koper geleden of te lijden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag.

9.2 The Color is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Ook is zij nooit aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Indien The Color niet in staat is aan één of meerdere verplichtingen uit de koopovereenkomst te voldoen als gevolg van omstandigheden die buiten haar macht liggen, is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van koper en zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) te ontbinden.

10.2 Onder genoemde en omstandigheden vallen, naast bijvoorbeeld vertragingen bij derden/leveranciers, machinebreuk, stroomstoringen, stakingen, brand en natuurrampen, ook begrepen wettelijke en andere overheidsmaatregelen die nakoming in de weg staan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De door The Color geleverde artikelen blijven haar eigendom, zolang koper al het door hem of haar aan The Color verschuldigde – rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere transacties daaronder begrepen – niet heeft voldaan.

11.2 Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is The Color te allen tijde gerechtigd om de door haar geleverde artikelen terug te halen. Koper is in dit geval verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

Artikel 12. Insolventie

12.1 Zowel The Color als koper hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) en zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden, in geval dat de andere partij in staat van surséance van betaling of in staat van faillissement verkeert.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1 De door koper verstrekte persoonsgegevens zullen door The Color worden verwerkt en opgenomen in een bestand voor intern gebruik. Zij zal zich bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens houden aan de geldende privacywetgeving en de door haar opgestelde privacyverklaring.

Artikel 14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

14.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de met The Color gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied waar zij is gevestigd, tenzij beide partijen uitdrukkelijk anders zullen overeenkomen.

14.2 Op alle overeenkomsten met The Color is Nederlands recht van toepassing.

Als je vragen hebt over deze algemene voorwaarden, kun je contact met ons opnemen:

The Color

Bilderdijkstraat 209

1053 KT Amsterdam

E-mail: service@thecolor.nl